Code of Conduct är Gothia Styrteknik AB:s policy för korrekt företagsagerande och beteende och företagets engagemang för sina anställda, affärspartners och andra intressenter. Det gäller för alla medlemmar i styrelsen, och alla anställda.

Uppförandekoden inkluderar affärsmässiga principer, miljömässiga principer och mänskliga rättigheter och praxis på arbetsplatsen. Bland annat föreskriver Gothia Styrteknik AB uppförandekod att företaget skall stödja de mänskliga rättigheterna, iaktta politisk neutralitet, rapportera om sin miljöprestanda, och erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla sina medarbetare

I situationer där lagstiftningen inte ger någon ledning företagets egna normer som bygger på företagets värderingar och kultur. Om principerna i denna uppförandekod strider mot tvingande lag, ska lagstiftningen gälla. Relationer till affärspartner Gothia Styrteknik AB förbindelser med affärspartner kännetecknas av opartiskhet. Mutor eller andra ersättningar som kan påverka objektiviteten i affärsbeslut är inte godtagbara.

Allmänt vedertagna redovisningsprinciper ska tillämpas, och redovisningen måste visa transaktionernas beskaffenhet. Företagets redovisning ska vara öppen, sanningsenlig, relevant, begriplig och utgiven vid erforderlig tidpunkt.

Medarbetare och styrelseledamöter i Gothia Styrteknik AB ska hantera privata eller andra externa aktiviteter och finansiella intressen på ett sätt som inte strider mot, eller kan uppfattas strida mot, företagets intressen.

Gothia Styrteknik AB eftersträvar en kreativ miljö med goda utbildningsmöjligheter. En kultur med lika möjligheter. Säkra arbetsplatser och en sund balans i arbetslivet. En lärande miljö för samtliga medarbetare där vi också har möjlighet att ta emot lärlingar. Alla har en egen utvecklingsplan där utbildning finns till hjälp som hjälper medarbetarna att utveckla sin kompetens så att de kan öka sina bidrag till affärsmålen. Samarbete med fackförbundet och att vara medlem i en fackförening och förhandla om kollektivavtal respekteras på Gothia Styrteknik AB och är fastställd i uppförandekoden.

I samband med eventuella omstruktureringar följer vi alltid lagarna, bestämmelserna och rutiner.

Principerna som styr löner, förmåner och ersättningar ska vara tydliga och något som alla medarbetare känner till. Löner och förmåner bör vara individuella och differentierade och måste bygga på samma grundvalar för alla medarbetare. Lönerna, förmånerna och ersättningarna ska bidra till bilden av Gothia Styrteknik AB som ett attraktivt bolag.

En minskad sjukfrånvaro kan förbättra berörda medarbetares livskvalitet och även sänka kostnaderna för Gothia Styrteknik AB. Insatserna omfattar arbetsergonomi, hälsorisker och hur de ska förebyggas. Gothia Styrteknik AB rekryterar och behandlar sina medarbetare på ett sätt som inte är diskriminerande avseende kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, fackföreningstillhörighet, socialt eller etniskt ursprung. Företaget uppmuntrar mångfald på alla nivåer.

Minimiålder för anställning är den ålder man uppnått då den obligatoriska skolgången avslutats. Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar och avtal ska respekteras inom hela företaget. Nödvändiga förutsättningar för en säker och sund arbetsmiljö ska tillhandahållas alla medarbetare. Gothia Styrteknik AB:s produkter och processer är utformade på ett sätt som effektivt utnyttjar energi och råvaror och minimerar avfall och restprodukter.

På Gothia Styrteknik AB, har vi en genuin passion för bra service. Vi vill att kunderna ska vara nöjda med det vi gör. Våra medarbetare förväntas följa dessa riktlinjer:

  • Visa en artig och professionell attityd i alla lägen
  • Se till att våra arbeten är färdiga på avtalad tid
  • Medarbetare är snyggt klädda i vår företagsuniform
  • Vi säkerställer att kundens specifika krav är helt klarlagda och observerade
  • Vi arbetar effektivt i en planerad, metodiskt sätt och ser till störningar effektivt minimeras
  • Vi följer alla regler och bestämmelser som är relevanta för det specifika arbete vi utför
  • Vi arbetar aktivt med att arbeta på ett hälsosamt sätt och följer alla säkerhetskrav
  • Vi ger alla kunder möjlighet att lämna synpunkter på kvaliteten på tjänsten

Gothia Styrteknik AB är medlem i branschorganisationen EIO vilket innebär att vi följer installationsavtalet. Installationsavtalet är en del av vår uppförandekod och syftar till att säkerställa bästa möjliga förhållande mellan arbetsgivare och medarbetare. Det gäller även relationer mellan arbetsgivare och kund.

Allt arbete som utförs av oss uppfyller relevanta standarder där behörig elektriker Martin Nilsson är huvudansvarig. Vi arbetar aktivt med vårt systematiska arbete och gör vårt bästa för att ha en ”go” arbetsmiljö som innefattar både psykisk och fysisk hälsa, säkerhet och lagstiftning.

Våra medarbetare använder sin skicklighet och kunskap för att slutföra sitt arbete på ett så effektivt och ekonomiskt sätt och i enlighet med villkoren i avtalet. Vi för noggranna register över utfört arbete, arbetskraft och material som används och alla relaterade kostnader. Vi följer upphandlingsförfaranden som överensstämmer med gällande erkända branschkoder.