Med visionen att bli ledande i Sverige på styr- och reglerteknik

Gothia Styrtekniks vision är att bli ledande i Sverige på styr- och reglerteknik inom fastighetsautomation, elskåpstillverkning och elinstallationer genom att:

• skapa värde för kunder inom utvalda segment av produkter och tjänster av högsta kvalitet
driva kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön
• arbeta med energi, passion och respekt för individen

Kvalitet

Kvalitet är ett uttryck för vår målsättning att erbjuda pålitliga produkter och tjänster.

Kundernas behov och förväntningar ska ligga till grund för allt som Gothia Styrteknik gör, från produktutveckling, tjänster och tillverkning till leverans. Vårt mål är att överträffa kundernas förväntningar.

Vi strävar efter att göra våra kunder 100 % nöjda, och vår kundfokus bygger på de anställdas engagemang och delaktighet i kombination med en välfungerande organisation. Vi vill ha en kultur där alla anställda är lyhörda och medvetna om vad som måste göras för att vi ska bli den bästa affärspartnern i branschen.

Nyckelbegreppen är total kvalitet och att alla deltar genom dialoger och klara mål. Kunskap om kundernas verksamhet är grundläggande för vårt kvalitetsarbete.

Gothia Styrtekniks ambition är att i den takt ledningen anser öka i antalet resurser för att täcka företagets kundbehov samt att bidra till en hållbar utveckling genom såväl ett gott internt miljöarbete som genom att sprida kunskap i miljöfrågor och utgöra en inspirationskälla för våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vår miljöpåverkan utgörs av energianvändning i de egna lokalerna, resor med tjänstebilar och servicebilar, inköp av förbrukningsmateriel till kontor, inköp och försäljning av installationsmaterial.

Gothia Styrteknik arbetar med att förebygga föroreningar och med ständiga förbättringar gällande såväl dokumentation som praktiskt miljöarbete.

I rollen som kvalitets- och miljöansvarig på Gothia Styrteknik ingår man i vår ledningsgrupp, rapporterar direkt till VD och är en nyckelperson i vårt kontinuerliga förbättringsarbete. Gothia Styrteknik strävar efter att alltid kunna möta kundernas förväntningar på produktkvalitet, pris, tillgänglighet och leveransprecision.

Som kvalitets- och miljöansvarig har man det övergripande ansvaret att vidmakthålla och ständigt förbättra företagets verksamhetssystem. Ansvaret för pågående förbättringsarbete ligger på ägare, men kvalitets- och miljöansvarig har ansvaret för att utveckla strukturen för arbetet samt samordna och följa upp det löpande arbetet. Anna utbildar kontinuerligt vår personal inom områdena kvalitet och miljö.

Vår kvalitets- och miljöansvarig tar fram revisionsplaner, genomför, rapporterar och följer upp extern och interna revisioner. Kvalitets- och miljöansvarig identifierar och analyserar kvalitets- och miljöbrister samt föreslå förbättrande åtgärder, utveckla verksamhetsprocesser vilket också gäller vid förändringar i verksamheten genomföra kvalitets- och/eller miljöutredningar.

Kvalitets- och miljöansvarig är företagets kontaktman när det gäller kontakter med kunder, certifieringsorgan och myndigheter gällande kvalitets- och miljöfrågor.

Kvalitets - och miljöpolicy
Service
För oss är det viktigast att kunden ska bli nöjd med de installationer vi utför. När vi åtar oss att utföra ett arbete är vår målsättning att vi håller utsatta tider. Våra medarbetare ska möta dig som kund på ett professionellt och trevligt sätt och utföra sitt jobb utan fördröjning. Det är en del i det som vi ser som god service.

Kvalitet
Vi arbetar enbart med godkända kvalitetsprodukter och har alltid våra kunders, likväl som vår egen, säkerhet i fokus. För att detta ska vara möjligt fortbildar vi oss kontinuerligt och följer naturligtvis alltid gällande lagstiftning och rekommendationer.

Garantier
Vi ger alla kunder möjlighet att lämna synpunkter på kvaliteten på tjänsten. På samtliga arbeten som vi utför lämnar vi självklart garantier.

Gothia Styrteknik skall leverera tjänster och produkter som uppfyller våra kunders krav och förväntningar. Vid varje möte och samtal med kund skall vår ambition vara att skapa en långsiktig relation.

Detta innebär att:
• Vi skall säkerställa att vi förstår kundens behov samt genom lyhördhet och kontinuerlig dialog med kunden, anpassa arbetets innehåll och omfattning.
• Våra medarbetare utbildas och är kompetenta för att utföra våra installationer och de inser att varje prestation har betydelse för den totala kvalitén.
• Alla medarbetarna har tillgång till effektiva redskap i form av nödvändiga verktyg och metoder.
• Vår verksamhet ska alltid präglas av ett ärligt och seriöst uppträdande.
• Vi har fastställda och mätbara kvalitetsmål vilka regelbundet följs upp och revideras.
• Genom att ständigt förbättra verksamhetssystemet anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen.

Säkerhet

Säkerhet i ett större sammanhang – både säkerhet för användare av våra installationer och under arbete för våra anställda för en god arbetsmiljö. Hög säkerhet är mycket viktig och samtliga anställda har rätt utbildning inom sitt specifika arbetsområde. Korrekt hantering av el, produkter och komponenter är en förutsättning för säkerhet. Därför är utbildning på alla nivåer en del av vårt kvalitets- och säkerhetsarbete.

Miljö

Vi anser att vi har en skyldighet och ett stort ansvar i att se till att Gothia Styrteknik som företag har minsta möjliga miljöpåverkan. Vi tycker att det är självklart att våra produkter, tjänster och vår verksamhet ska ha minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Vårt mål är att förbättra energieffektiviteten både ute hos kund och i företaget som helhet. För att nå detta mål, strävar vi efter helhetssyn, kontinuerlig förbättring, teknisk utveckling och effektivt resursutnyttjande.
Miljöarbetet bedrivas i tre huvudområden:
• Företagets miljöpåverkan. Detta omfattar företagets drift på kontoret, transporter och arbetsplatser.
• Företagets arbetsmiljö. Detta omfattar kontor, arbetsplatser i form av entreprenader samt löpande servicearbeten.
• Produkternas miljöpåverkan. Detta omfattar installationer av eltekniska anläggningar som företaget utför samt sättet arbetet utförs vid installationen.

Dessa punkter med utgång av huvudområdena ligger till grund för vår handlingsplan inom miljö på Gothia Styrteknik:
1 Vi ska alltid välja förnyelsebara energislag.
2 Vi ska alltid välja förnyelsebara drivmedel.
3 Vi ska alltid väga in miljöaspekt och miljömärkning vid inköp.
4 Upprätthålla en väl fungerande källsortering av avfall.

Dessutom ska vi överträffa gällande miljölagstiftning.

 

Uppförandekod
Code of Conduct är Gothia Styrteknik AB:s policy för korrekt företagsagerande och beteende och företagets engagemang för sina anställda, affärspartners och andra intressenter. Det gäller för alla medlemmar i styrelsen, och alla anställda.

Uppförandekoden inkluderar affärsmässiga principer, miljömässiga principer och mänskliga rättigheter och praxis på arbetsplatsen. Bland annat föreskriver Gothia Styrteknik AB uppförandekod att företaget skall stödja de mänskliga rättigheterna, iaktta politisk neutralitet, rapportera om sin miljöprestanda, och erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla sina medarbetare

I situationer där lagstiftningen inte ger någon ledning företagets egna normer som bygger på företagets värderingar och kultur. Om principerna i denna uppförandekod strider mot tvingande lag, ska lagstiftningen gälla. Relationer till affärspartner Gothia Styrteknik AB förbindelser med affärspartner kännetecknas av opartiskhet. Mutor eller andra ersättningar som kan påverka objektiviteten i affärsbeslut är inte godtagbara.

Allmänt vedertagna redovisningsprinciper ska tillämpas, och redovisningen måste visa transaktionernas beskaffenhet. Företagets redovisning ska vara öppen, sanningsenlig, relevant, begriplig och utgiven vid erforderlig tidpunkt.

Medarbetare och styrelseledamöter i Gothia Styrteknik AB ska hantera privata eller andra externa aktiviteter och finansiella intressen på ett sätt som inte strider mot, eller kan uppfattas strida mot, företagets intressen.

Gothia Styrteknik AB eftersträvar en kreativ miljö med goda utbildningsmöjligheter. En kultur med lika möjligheter. Säkra arbetsplatser och en sund balans i arbetslivet. En lärande miljö för samtliga medarbetare där vi också har möjlighet att ta emot lärlingar. Alla har en egen utvecklingsplan där utbildning finns till hjälp som hjälper medarbetarna att utveckla sin kompetens så att de kan öka sina bidrag till affärsmålen. Samarbete med fackförbundet och att vara medlem i en fackförening och förhandla om kollektivavtal respekteras på Gothia Styrteknik AB och är fastställd i uppförandekoden.

I samband med eventuella omstruktureringar följer vi alltid lagarna, bestämmelserna och rutiner.

Principerna som styr löner, förmåner och ersättningar ska vara tydliga och något som alla medarbetare känner till. Löner och förmåner bör vara individuella och differentierade och måste bygga på samma grundvalar för alla medarbetare. Lönerna, förmånerna och ersättningarna ska bidra till bilden av Gothia Styrteknik AB som ett attraktivt bolag.

En minskad sjukfrånvaro kan förbättra berörda medarbetares livskvalitet och även sänka kostnaderna för Gothia Styrteknik AB. Insatserna omfattar arbetsergonomi, hälsorisker och hur de ska förebyggas. Gothia Styrteknik AB rekryterar och behandlar sina medarbetare på ett sätt som inte är diskriminerande avseende kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, fackföreningstillhörighet, socialt eller etniskt ursprung. Företaget uppmuntrar mångfald på alla nivåer.

Minimiålder för anställning är den ålder man uppnått då den obligatoriska skolgången avslutats. Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar och avtal ska respekteras inom hela företaget. Nödvändiga förutsättningar för en säker och sund arbetsmiljö ska tillhandahållas alla medarbetare. Gothia Styrteknik AB:s produkter och processer är utformade på ett sätt som effektivt utnyttjar energi och råvaror och minimerar avfall och restprodukter.

På Gothia Styrteknik AB, har vi en genuin passion för bra service. Vi vill att kunderna ska vara nöjda med det vi gör. Våra medarbetare förväntas följa dessa riktlinjer:

• Visa en artig och professionell attityd i alla lägen
Se till att våra arbeten är färdiga på avtalad tid
• Medarbetare är snyggt klädda i vår företagsuniform
Vi säkerställer att kundens specifika krav är helt klarlagda och observerade
Vi arbetar effektivt i en planerad, metodiskt sätt och ser till störningar effektivt minimeras
Vi följer alla regler och bestämmelser som är relevanta för det specifika arbete vi utför
Vi arbetar aktivt med att arbeta på ett hälsosamt sätt och följer alla säkerhetskrav
Vi ger alla kunder möjlighet att lämna synpunkter på kvaliteten på tjänsten

Gothia Styrteknik AB är medlem i branschorganisationen EIO vilket innebär att vi följer installationsavtalet. Installationsavtalet är en del av vår uppförandekod och syftar till att säkerställa bästa möjliga förhållande mellan arbetsgivare och medarbetare. Det gäller även relationer mellan arbetsgivare och kund.

Allt arbete som utförs av oss uppfyller relevanta standarder där behörig elektriker Martin Nilsson är huvudansvarig. Vi arbetar aktivt med vårt systematiska arbete och gör vårt bästa för att ha en ”go” arbetsmiljö som innefattar både psykisk och fysisk hälsa, säkerhet och lagstiftning.

Våra medarbetare använder sin skicklighet och kunskap för att slutföra sitt arbete på ett så effektivt och ekonomiskt sätt och i enlighet med villkoren i avtalet. Vi för noggranna register över utfört arbete, arbetskraft och material som används och alla relaterade kostnader. Vi följer upphandlingsförfaranden som överensstämmer med gällande erkända branschkoder.