Gothia Styrtekniks ambition är att i den takt ledningen anser öka i antalet resurser för att täcka företagets kundbehov samt att bidra till en hållbar utveckling genom såväl ett gott internt miljöarbete som genom att sprida kunskap i miljöfrågor och utgöra en inspirationskälla för våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vår miljöpåverkan utgörs av energianvändning i de egna lokalerna, resor med tjänstebilar och servicebilar, inköp av förbrukningsmateriel till kontor, inköp och försäljning av installationsmaterial.

Gothia Styrteknik arbetar med att förebygga föroreningar och med ständiga förbättringar gällande såväl dokumentation som praktiskt miljöarbete.

I rollen som kvalitets- och miljöansvarig på Gothia Styrteknik ingår man i vår ledningsgrupp, rapporterar direkt till VD och är en nyckelperson i vårt kontinuerliga förbättringsarbete. Gothia Styrteknik strävar efter att alltid kunna möta kundernas förväntningar på produktkvalitet, pris, tillgänglighet och leveransprecision.

Som kvalitets- och miljöansvarig har man det övergripande ansvaret att vidmakthålla och ständigt förbättra företagets verksamhetssystem. Ansvaret för pågående förbättringsarbete ligger på ägare, men kvalitets- och miljöansvarig har ansvaret för att utveckla strukturen för arbetet samt samordna och följa upp det löpande arbetet. Anna utbildar kontinuerligt vår personal inom områdena kvalitet och miljö.

Vår kvalitets- och miljöansvarig tar fram revisionsplaner, genomför, rapporterar och följer upp extern och interna revisioner. Kvalitets- och miljöansvarig identifierar och analyserar kvalitets- och miljöbrister samt föreslå förbättrande åtgärder, utveckla verksamhetsprocesser vilket också gäller vid förändringar i verksamheten genomföra kvalitets- och/eller miljöutredningar.

Kvalitets- och miljöansvarig är företagets kontaktman när det gäller kontakter med kunder, certifieringsorgan och myndigheter gällande kvalitets- och miljöfrågor.

Miljö

Miljöarbetet bedrivas i tre huvudområden:

 • Företagets miljöpåverkan. Detta omfattar företagets drift på kontoret, transporter och arbetsplatser.
 • Företagets arbetsmiljö. Detta omfattar kontor, arbetsplatser i form av entreprenader samt löpande servicearbeten.
 • Produkternas miljöpåverkan. Detta omfattar installationer av eltekniska anläggningar som företaget utför samt sättet arbetet utförs vid installationen.

Dessa punkter med utgång av huvudområdena ligger till grund för vår handlingsplan inom miljö på Gothia Styrteknik:

 1. Vi ska alltid välja förnyelsebara energislag.
 2. Vi ska alltid välja förnyelsebara drivmedel.
 3. Vi ska alltid väga in miljöaspekt och miljömärkning vid inköp.
 4. Upprätthålla en väl fungerande källsortering av avfall.

Dessutom ska vi överträffa gällande miljölagstiftning.

Kvalitet

Service

För oss är det viktigast att kunden ska bli nöjd med de installationer vi utför. När vi åtar oss att utföra ett arbete är vår målsättning att vi håller utsatta tider. Våra medarbetare ska möta dig som kund på ett professionellt och trevligt sätt och utföra sitt jobb utan fördröjning. Det är en del i det som vi ser som god service.

Kvalitet

Vi arbetar enbart med godkända kvalitetsprodukter och har alltid våra kunders, likväl som vår egen, säkerhet i fokus. För att detta ska vara möjligt fortbildar vi oss kontinuerligt och följer naturligtvis alltid gällande lagstiftning och rekommendationer.

Garantier

Vi ger alla kunder möjlighet att lämna synpunkter på kvaliteten på tjänsten. På samtliga arbeten som vi utför lämnar vi självklart garantier.

Kvalitetspolicy

Gothia Styrteknik skall leverera tjänster och produkter som uppfyller våra kunders krav och förväntningar. Vid varje möte och samtal med kund skall vår ambition vara att skapa en långsiktig relation.

Detta innebär att:

 • Vi skall säkerställa att vi förstår kundens behov samt genom lyhördhet och kontinuerlig dialog med kunden, anpassa arbetets innehåll och omfattning.
 • Våra medarbetare utbildas och är kompetenta för att utföra våra installationer och de inser att varje prestation har betydelse för den totala kvalitén.
 • Alla medarbetarna har tillgång till effektiva redskap i form av nödvändiga verktyg och metoder.
 • Vår verksamhet ska alltid präglas av ett ärligt och seriöst uppträdande.
 • Vi har fastställda och mätbara kvalitetsmål vilka regelbundet följs upp och revideras.
 • Genom att ständigt förbättra verksamhetssystemet anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen.